Gheorghiu – Premiul Simion Stoilow al Academiei Romane 1990