Verallgemeinerte Konvexe Funktionen Und Das Prinzip Der Lokalen Beschränktheit

Main Article Content

Iosif Kolumbán

Abstract

Not available.

Article Details

How to Cite
Kolumbán, I. (1982). Verallgemeinerte Konvexe Funktionen Und Das Prinzip Der Lokalen Beschränktheit. Mathematica - Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 11(1), 99-108. Retrieved from https://ictp.acad.ro/jnaat/journal/article/view/1982-vol11-nos1-2-art12
Section
Articles