E. Catinas – Methods of Newton and Newton-Krylov type