Titluri ZILELE ACADEMICE CLUJENE

18 Mai 2016,

Sediul Institutului de Calcul “T. Popoviciu” ICTP (str. Fântânele 57/67)

Orele 10:00

O. Agratini (Univ. Babeş-Bolyai)

Generalizations of some discrete linear approximation processes

(Generalizări ale unor procese liniare de aproximare de tip discret)

Şt. Cobzaş (Univ. Babeş-Bolyai), A. Soubeyran (Aix-Marseille School of Economics, France), T.Q. Bao (Northern Michigan University, USA),

Variational principles, completeness and the existence of traps in behavioral sciences

(Principii variaţionale, completitudine şi existenţa “capcanelor” în ştiinţele comportamentale)

T. Cătinaş (Univ. Babeş-Bolyai),

Positive and linear operators defined on domains with curved sides

(Operatori liniari şi pozitivi definiţi pe domenii cu laturi curbe)

I. Păvăloiu, E. Cătinaş (ICTP)

On a new optimal iterative method of order four

(Asupra unei noi metode iterative optimale de ordinul patru)

C. Vamoș, M. Crăciun  (ICTP)

Multiscale analysis of the data from the LIGO detectors,

(Analiza  multiscară a datelor de la observatorul LIGO)

C. Mustăţa  (ICTP)

Selecţii asociate operatorului de extensie pentru funcţii Lipschitz

(Selections associated to the extension operator for Lipschitz functions)

C.I. Gheorghiu (ICTP)

Stable Spectral Collocation Solutions to Initial Value Problems for Weak Nonlinear Wave Equations

(Soluţii stabile colocaţie spectrală pentru probleme cu valori iniţiale ataşate unor ecuaţii de tip undă slab neliniare)

Pauză de cafea 12:20-13:00

N. Suciu (ICTP), L. Schüler (Jena University), S. Attinger (Jena University), P. Knabner (Erlangen University)

Filtered density function approach for reactive transport in groundwater (Metoda densității filtrate pentru transport reactiv în ape subterane)

A. Diaconu (Univ. Babeş-Bolyai)

On the interpolation in linear normed spaces using multiple nodes

(Asupra interpolării în spaţii liniare normate folosind noduri multiple)

M. Crăciun, C. Vamoș, N. Suciu (ICTP)

Statistical analysis of hydrological concentration time series

(Analiza statistică a seriilor de timp a concentrației hidrologice )

F. Pătrulescu  (ICTP)

New models in Contact Mechanics: weak solvability, numerical analysis

(Noi modele în Mecanica de Contact: solvabilitate slabă, analiza numerică)

D. Otrocol  (ICTP)

Step method for a system of differential equations with delay

(Metoda paşilor pentru un sistem de ecuaţii diferenţiale cu întârziere)

E. Cătinaş, M. Nechita, I. Boros (ICTP)

On a recent paper regarding nonstandard finite differences for the flame problem

(Asupra unei lucrări recente privind metoda diferenţelor finite nestandard pentru problema flăcării)

E. Cătinaş  (ICTP)

The convergence orders of sequences

(Ordinele de convergenţă ale şirurilor)